Hãy thử bài kiểm tra chính trị
+

Chính sách của Socialist Alliance’s về science vấn đề science

Ứng cử viên

Chủ đề

Khoa học  ›  Bắt buộc Tiêm chủng

Chính phủ có nên yêu cầu trẻ em được chủng ngừa cho các bệnh có thể phòng ngừa được không?

  Cơ sở hỗ trợ của ĐảngCó, họ là điều cần thiết để bảo vệ trẻ em khác, những người quá trẻ để được chủng ngừa

Khoa học  ›  Năng lượng hạt nhân

Bạn có ủng hộ việc sử dụng năng lượng hạt nhân không?

  Báo cáo công khaiKhông


Niềm tin chính trị của bạn tương tự như thế nào với các chính sách của Socialist Alliance’s ? Làm bài kiểm tra chính trị để tìm hiểu.

Ngôn ngữ tiếng Việt]