Hãy thử bài kiểm tra chính trị
+

Chính sách của Nationals’ về domestic policy vấn đề domestic policy

Ứng cử viên

Chủ đề

Chính sách trong nước  ›  Chính sách thuốc

Bạn có ủng hộ việc sử dụng ma túy không?

N>N  Cơ sở hỗ trợ của ĐảngKhông

Chính sách trong nước  ›  Xuất trực tiếp

Chính phủ có cho phép xuất khẩu động vật sống ra nước ngoài không?

N>N  Báo cáo công khaiVâng

Chính sách trong nước  ›  Chế độ quân chủ

Úc có nên chấm dứt chế độ quân chủ và trở thành một nước cộng hòa?

N>N  Cơ sở hỗ trợ của ĐảngKhông


Niềm tin chính trị của bạn tương tự như thế nào với các chính sách của Nationals’ ? Làm bài kiểm tra chính trị để tìm hiểu.

Ngôn ngữ tiếng Việt]