Hãy thử bài kiểm tra chính trị
Đố  |  Cuộc Thăm Dò  |  Các bên  | 

Hướng dẫn nhanh political parties Australia đến viện trợ nước ngoài

Danh sách đầy đủ của political parties quan điểm chính trị về viện trợ nước ngoài

Labor

Labor’s điểm chính trị Labor’s về viện trợ nước ngoài

Vấn đề chính sách đối ngoại

Chính phủ có nên tăng hoặc giảm chi tiêu viện trợ nước ngoài không? số liệu thống kê bàn luận

Labor’s câu trả lời: Tăng Source

Green

Green’s điểm chính trị Green’s về viện trợ nước ngoài

Vấn đề chính sách đối ngoại

Chính phủ có nên tăng hoặc giảm chi tiêu viện trợ nước ngoài không? số liệu thống kê bàn luận

Green’s câu trả lời: Tăng, nhưng chỉ dành cho các quốc gia không có vi phạm nhân quyền Source

Liberal

Liberal’s điểm chính trị Liberal’s về viện trợ nước ngoài

Vấn đề chính sách đối ngoại

Chính phủ có nên tăng hoặc giảm chi tiêu viện trợ nước ngoài không? số liệu thống kê bàn luận

Liberal’s câu trả lời: Giảm bớt Source

One Nation’s điểm chính trị One Nation’s về viện trợ nước ngoài

Vấn đề chính sách đối ngoại

Chính phủ có nên tăng hoặc giảm chi tiêu viện trợ nước ngoài không? số liệu thống kê bàn luận

One Nation cử tri: Giảm bớt Source

Animal Justice’s điểm chính trị Animal Justice’s về viện trợ nước ngoài

Vấn đề chính sách đối ngoại

Chính phủ có nên tăng hoặc giảm chi tiêu viện trợ nước ngoài không? số liệu thống kê bàn luận

Animal Justice cử tri: Giảm bớt Source

Liberal Democrat

Liberal Democrat’s điểm chính trị Liberal Democrat’s về viện trợ nước ngoài

Vấn đề chính sách đối ngoại

Chính phủ có nên tăng hoặc giảm chi tiêu viện trợ nước ngoài không? số liệu thống kê bàn luận

Liberal Democrat’s câu trả lời: Giảm bớt Source

Shooters, Fishers and Farmers’ điểm chính trị Shooters, Fishers and Farmers’ về viện trợ nước ngoài

Vấn đề chính sách đối ngoại

Chính phủ có nên tăng hoặc giảm chi tiêu viện trợ nước ngoài không? số liệu thống kê bàn luận

Shooters, Fishers and Farmers cử tri: Giảm bớt Source

Reason’s điểm chính trị Reason’s về viện trợ nước ngoài

Vấn đề chính sách đối ngoại

Chính phủ có nên tăng hoặc giảm chi tiêu viện trợ nước ngoài không? số liệu thống kê bàn luận

Reason cử tri: Tăng Source

United Australia

United Australia’s điểm chính trị United Australia’s về viện trợ nước ngoài

Vấn đề chính sách đối ngoại

Chính phủ có nên tăng hoặc giảm chi tiêu viện trợ nước ngoài không? số liệu thống kê bàn luận

United Australia’s câu trả lời: Giảm, và chúng ta không nên viện trợ nước ngoài cho bất kỳ quốc gia nào Source

Conservatives’ điểm chính trị Conservatives’ về viện trợ nước ngoài

Vấn đề chính sách đối ngoại

Chính phủ có nên tăng hoặc giảm chi tiêu viện trợ nước ngoài không? số liệu thống kê bàn luận

Conservatives cử tri: Giảm bớt Source

Christian Democratic’s điểm chính trị Christian Democratic’s về viện trợ nước ngoài

Vấn đề chính sách đối ngoại

Chính phủ có nên tăng hoặc giảm chi tiêu viện trợ nước ngoài không? số liệu thống kê bàn luận

Christian Democratic cử tri: Tăng Source

Family First

Family First’s điểm chính trị Family First’s về viện trợ nước ngoài

Vấn đề chính sách đối ngoại

Chính phủ có nên tăng hoặc giảm chi tiêu viện trợ nước ngoài không? số liệu thống kê bàn luận

Family First’s câu trả lời: Giảm, và chúng ta không nên viện trợ nước ngoài cho bất kỳ quốc gia nào Source

Socialist Alliance’s điểm chính trị Socialist Alliance’s về viện trợ nước ngoài

Vấn đề chính sách đối ngoại

Chính phủ có nên tăng hoặc giảm chi tiêu viện trợ nước ngoài không? số liệu thống kê bàn luận

Socialist Alliance cử tri: Tăng Source

Science’s điểm chính trị Science’s về viện trợ nước ngoài

Vấn đề chính sách đối ngoại

Chính phủ có nên tăng hoặc giảm chi tiêu viện trợ nước ngoài không? số liệu thống kê bàn luận

Science’s câu trả lời: Tăng Source

Nationals’ điểm chính trị Nationals’ về viện trợ nước ngoài

Vấn đề chính sách đối ngoại

Chính phủ có nên tăng hoặc giảm chi tiêu viện trợ nước ngoài không? số liệu thống kê bàn luận

Nationals cử tri: Giảm bớt Source

Nick Xenophon Team’s điểm chính trị Nick Xenophon Team’s về viện trợ nước ngoài

Vấn đề chính sách đối ngoại

Chính phủ có nên tăng hoặc giảm chi tiêu viện trợ nước ngoài không? số liệu thống kê bàn luận

Nick Xenophon Team cử tri: Giảm bớt Source

Pirate Party’s điểm chính trị Pirate Party’s về viện trợ nước ngoài

Vấn đề chính sách đối ngoại

Chính phủ có nên tăng hoặc giảm chi tiêu viện trợ nước ngoài không? số liệu thống kê bàn luận

Pirate Party cử tri: Giảm bớt Source

Australian Christians’ điểm chính trị Australian Christians’ về viện trợ nước ngoài

Vấn đề chính sách đối ngoại

Chính phủ có nên tăng hoặc giảm chi tiêu viện trợ nước ngoài không? số liệu thống kê bàn luận

Australian Christians cử tri: Giảm bớt Source

Health Australia’s điểm chính trị Health Australia’s về viện trợ nước ngoài

Vấn đề chính sách đối ngoại

Chính phủ có nên tăng hoặc giảm chi tiêu viện trợ nước ngoài không? số liệu thống kê bàn luận

Health Australia cử tri: Giảm bớt Source

Arts Party’s điểm chính trị Arts Party’s về viện trợ nước ngoài

Vấn đề chính sách đối ngoại

Chính phủ có nên tăng hoặc giảm chi tiêu viện trợ nước ngoài không? số liệu thống kê bàn luận

Arts Party’s câu trả lời: Tăng Source

Katter’s Australian

Katter’s Australian’s điểm chính trị Katter’s Australian’s về viện trợ nước ngoài

Vấn đề chính sách đối ngoại

Chính phủ có nên tăng hoặc giảm chi tiêu viện trợ nước ngoài không? số liệu thống kê bàn luận

Katter’s Australian’s câu trả lời: Giảm, cho đến khi chúng tôi giảm mạnh thâm hụt ngân sách quốc gia Source

Liberal National’s điểm chính trị Liberal National’s về viện trợ nước ngoài

Vấn đề chính sách đối ngoại

Chính phủ có nên tăng hoặc giảm chi tiêu viện trợ nước ngoài không? số liệu thống kê bàn luận

Liberal National cử tri: Giảm bớt Source

Justice’s điểm chính trị Justice’s về viện trợ nước ngoài

Vấn đề chính sách đối ngoại

Chính phủ có nên tăng hoặc giảm chi tiêu viện trợ nước ngoài không? số liệu thống kê bàn luận

Justice chưa trả lời câu hỏi này. Bạn có muốn đề xuất câu trả lời của họ không?

Democratic Labour’s điểm chính trị Democratic Labour’s về viện trợ nước ngoài

Vấn đề chính sách đối ngoại

Chính phủ có nên tăng hoặc giảm chi tiêu viện trợ nước ngoài không? số liệu thống kê bàn luận

Democratic Labour’s câu trả lời: Tăng, nhưng chỉ dành cho các quốc gia không có vi phạm nhân quyền Source

Better Families’ điểm chính trị Better Families’ về viện trợ nước ngoài

Vấn đề chính sách đối ngoại

Chính phủ có nên tăng hoặc giảm chi tiêu viện trợ nước ngoài không? số liệu thống kê bàn luận

Better Families chưa trả lời câu hỏi này. Bạn có muốn đề xuất câu trả lời của họ không?

Liberty Alliance’s điểm chính trị Liberty Alliance’s về viện trợ nước ngoài

Vấn đề chính sách đối ngoại

Chính phủ có nên tăng hoặc giảm chi tiêu viện trợ nước ngoài không? số liệu thống kê bàn luận

Liberty Alliance’s câu trả lời: Tăng Source

Centre Alliance’s điểm chính trị Centre Alliance’s về viện trợ nước ngoài

Vấn đề chính sách đối ngoại

Chính phủ có nên tăng hoặc giảm chi tiêu viện trợ nước ngoài không? số liệu thống kê bàn luận

Centre Alliance chưa trả lời câu hỏi này. Bạn có muốn đề xuất câu trả lời của họ không?

People’s Party’s điểm chính trị People’s Party’s về viện trợ nước ngoài

Vấn đề chính sách đối ngoại

Chính phủ có nên tăng hoặc giảm chi tiêu viện trợ nước ngoài không? số liệu thống kê bàn luận

People’s Party chưa trả lời câu hỏi này. Bạn có muốn đề xuất câu trả lời của họ không?

Country Liberal’s điểm chính trị Country Liberal’s về viện trợ nước ngoài

Vấn đề chính sách đối ngoại

Chính phủ có nên tăng hoặc giảm chi tiêu viện trợ nước ngoài không? số liệu thống kê bàn luận

Country Liberal chưa trả lời câu hỏi này. Bạn có muốn đề xuất câu trả lời của họ không?

Thảo luận về điều này...

Ngôn ngữ tiếng Việt]